MARTINUSINTRO

Vi som skapat dessa sidor är glada över att se dig här. Vi ger på sidorna en introduktion till Martinus kosmologi. Denna kosmologi består av Martinus (1890-1981) egna böcker. Martinus visar på en universell världsbild som är unik i mänsklighetens historia. Den är fristående från kommersiella eller religiösa intressen, och fri för var och en att studera.

Har du funderat över vad livet egentligen är? Varför vi är här? Vad meningen är med vår jordiska tillvaro? Vad är livet och vad är döden? Varför har jag det öde jag har? Styr vi över vårt öde? Är världsalltet kärleksfullt?

Känner du att den moderna vetenskapen och religionerna inte helt svarar på dina frågor? Då kanske Martinus kosmologi kan vara den världsbild som kan ge dig en större klarhet. Den ger logiska svar på livets övergripande frågor.

Vi har skapat en liten cybervandring med en kortinfo. Vill du veta mer hänvisar vi till Martinus eget verk för självständigt studium. Du hittar förutom litteraturen också hänvisningar till Martinus Institut i Danmark.

Martinus kosmologi och en ny vetenskap

Martinus kosmologi ger logiska och grundläggande svar på livets centrala frågor. Liksom den fysiska vetenskapen beskriver fysiska naturlagar, beskriver denna världsbild de psykiska naturlagarna och pekar på en tillvarons absoluta och kärleksfulla matematik.

Mänskligheten står på tröskeln till en ny världskultur. Denna förvandling är inte endast fysisk utan också psykisk. För att leva i fred med tillvaron och sig själv blir en kunskap om livslagarna absolut nödvändig. För detta krävs en andlig vetenskap som inte bygger på åsikter eller lokala uppfattningar, utan som bygger på orubbliga fakta om livets egen lagbundenhet. Endast detta kan utgöra grunden en ny vetenskap. Denna vetenskap måste bygga på att världsalltet har en absolut logisk kärlek som grund. Den skulle med rätta kunna kallas en kärleksvetenskap också.

Martinus ansåg att hans världsbild utgör grunden för en andlig vetenskap. Den ger en förståelse som hjälper oss att bygga vidare på den moderna vetenskapen. Samtidigt pekar den på alla humana religioners centrala kärna av nästakärlek och leder läsaren vidare mot en förståelse av livets egen religion, som omfattar hela tillvaron. Den stimulerar läsaren till att förvandla sitt eget liv, i sin egen takt, så att hon kan leva i större kärlek till sin nästa.

Författaren Martinus och hans kosmologi

Det danska intuitionsgeniet Martinus (1890-1981) kom under 60 års tid att arbeta med att utforma en världsbild som får ses som unik i mänsklighetens historia. I sitt huvudverk Livets Bog (här används den danska originaltiteln enligt Martinus önskan) visar han grunderna för en livets egen vetenskap, som pekar på universums absoluta logik och kärleksgrund. I de sju volymerna går han igenom tillvarons grundprinciper. Han kompletterar detta med ett antal andra böcker samt sina kosmiska symboler.

1921 genomgick han en omfattande transformation av sitt medvetande, som satte honom i stånd att se tillvarons centrala principer. Han kallade detta en kosmisk födelse, och ansåg att alla människor når till denna klarsyn på ett givet stadium i sin utveckling. Han fick förmågan att se de osynliga principerna och världslagarna bakom den fysiska tillvaron. Under resten av sitt liv arbetade han med att formulera den världsbild som vi kallar Martinus kosmologi.

Martinus anser att han inte uppfunnit de världslagar han framlagt. Han beskriver i själva verket de tidlösa kosmiska världslagarna. Hans verk blir en handledning för sanningssökaren i livsvetenskap. Hans verk bygger inte på mystik och utopier, utan han vänder sig till självständigt tänkande människor. Han föreslår att var och en granskar hans verk utifrån sina förutsättningar, och använder vad som passar just henne eller honom. Han pekar på att det är utvecklingen av vår egen kärleksförmåga som slutgiltigt styr hur mycket vi självständigt kan uppfatta av den kosmiska världsbilden.

Hans verk - som han kom att kalla det Tredje Testamentet - finns översatt till ett antal språk, och stillsamt har denna världsbild spritt sig runt världen. Fria och självständiga studiegrupper finns i flera länder. I Danmark finns stiftelsen Martinus Institut (www.martinus.dk) som ansvarar för hans samlade verk.

Martinus kosmiska symboler

Martinus skapade ett antal kosmiska symboler som ett unikt inslag i den kosmiska undervisning han arbetade på. Hans förhoppning var att denna undervisning en dag ska vara lika lättillgänglig som studiet av den materiella vetenskapen är idag.

De kosmiska symbolerna representerar tillvarons eviga principer och livslagar. De är inte konst eller fotografiska framställningar utan beskriver enligt Martinus eviga fakta. Symbolerna hjälper oss att bättre uppfatta de formlösa realiteterna, som Martinus beskriver i sin kosmologi.

Martinus gav tillvarons olika grundelement en viss färg, ordning eller tecken. Symbolerna blir därigenom hållpunkter i vårt medvetande, där vi ännu inte självständigt kan skåda. De hjälper oss att börja förstå den dolda sidan av livsupplevelsen.

Genom symbolerna ger Martinus läsaren en överblick över världsalltets kosmiska struktur. De blir till fysiska landmärken för en psykisk realitet.


Martinus symbol 11
©Martinus Idealfond, 1963

Kosmologin berättar bland annat om att...

- Världsalltets grundton är kärlek och logik
- Eviga livslagar uppbär all existens genom en rytmisk cykel
- Världsalltet är ett levande väsen som vi alla lever i
- Alla väsen omfattas av en kosmisk föräldraprincip
- Världsalltet kan indelas in i fysiska och andliga realiteter
- Alla levande väsen befinner sig i en evig in- eller utveckling och har en evig tillvaro som grund
- Meningen med livet är livsupplevelsen, som möjliggörs genom kontrasterna ljus och mörker. Inget levande väsen kan kosmiskt sett lida orätt, utan möter sina egna handlingar genom sina medväsen
- Genom sin upplevelse av behag och obehag omfattar människan mer och mer av livslagarna. Det betyder också att hon blir alltmer kärleksfull. På så vis styr hon sitt eget öde mot ljusare upplevelser
- Mänskligheten står på tröskeln av en ny epok, som kommer att omvandla hela det jordmänskliga samhället. Martinus kallar denna epok "den nya världsimpulsen" - Vi har genomgått flera kosmiska utvecklingsepoker. Genom alla epoker har mänskligheten fått en lämplig kosmisk vägledning. Var epok har haft sin djupa betydelse för vår utveckling
- Den moderna människan har vuxit ifrån mycket av den äldre tidens undervisning, och kommer alltmer intressera sig för den andliga vetenskapen
- Den andliga vetenskapen blir en karta för vår väg fram mot ett allt större kosmiskt medvetande.
- Människan är ännu inte en riktig människa, utan bär mycket av själviska impulser i sitt medvetande. Vi behöver förstå denna vår egen kosmiska kemi
- Denna konflikt mellan det humana och det själviska i människan kännetecknar vår tid, både kulturellt och individuellt
- Alla levande väsen har ett absolut likartat kosmiskt värde
- Vår växande kärlek kommer inte endast omfatta människor, utan också alla tillvarons väsen på ett logiskt och realistiskt vis
- Människan kommer genom sin växande sympatiförmåga och förståelse av livet alltmer själv invigas i dess mysterier, och till slut bli ett "med vägen, sanningen och ljuset"

 

Tillbaka »