MARTINUSTEXT 1   Text 2 »

Martinus tolv punkter - Punkterna är ett uttryck för skapelseprincipens ljusa utstrålning; de utgör normer, förstärkta genom den nya världsimpulsen

1. Alla former av osjälviskhetens seger över själviskheten. Gemenskapsintressets seger över privatintresset.
2. Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse.
3. Alla länders avrustning till förmån för upprättandet av en internationell, opartisk världspolis.
4. Upprättandet av ett internationellt, öppet - icke hemligt - högsta lag- och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan "abnorma handlingar" och "förbrytelser" och som känner utvecklingens gång och tillvarons eviga lagar och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla.
5. Avskaffandet av privat äganderätt till värdena till förmån för världsstatens övertagande av dessa värden.
6. Avskaffandet av penningar till förmån för införandet av individens personligt presterade arbete som enda betalningsmedel för samma individ.
7. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundad på avdrag från arbetskvittona.
8. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden - till förmån för studiedagar och andlig forskning.
9. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser.
10. Avskaffande av tortyr, prygel- och dödsstraff till förmån för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder.
11. Utveckling av vegetariska näringsmedel, god hygien och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden.
12. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och mineral.

Publicerad i Livets Bog I, 117. ©Martinus Idealfond

 

Tillbaka »